Obvezni podatci koje treba sadržavati svaka web stranica

Prema clanku 630. stavak 1. tocka 2. navedenog Zakona, ako pravna osoba ne upotrebljava tvrtku onako kako je upisana u sudskom registru, poslovnom papiru ili web stranici društva, može se izreci novcana kazna najviše do iznosa od 7000€. Za prekršaj se kažnjava jedna odgovorna osoba (clan društva, clan uprave, izvršni direktor ili clan nadzornog upravnog odbora) s propisanom kaznom od 1000€ pa sve do 7000€ ako je ucinjena teža povreda propisa radi stjecanja protupravne imovinske koristi.

Molimo sve klijente da pošalju tražene podatke ako ih već namaju na webu a mi ćemo ih ubacit bez naplate. Osim ovih podataka koji trebaju biti na web, ako vec nemate morate imati i politiku privatnosti plus trebate biti uskladeni sa GDPR smjernicama. HTTPS sigurnu konekciju i sigurnosni certifikat je vec postavljen za sve korisnike.

Privatne osobe:
- ime
- prezime
- adresa sa osobne
- OIB
- JMBG
- email
- mobitel
- IBAN
- naziv banke

Obrti:
- naziv obrta
- sjedište
- ime i prezime vlasnika
- OIB
- JMBG
- email
- mobitel
- IBAN
- naziv banke
- Maticni broj poslovnog subjekta
- MBO (broj koji se dobiva prilikom upisa u Obrtni registar)

Firme:
- naziv obrta
- sjedište
- OIB
- email
- mobitel
- IBAN
- naziv banke
- Maticni broj poslovnog subjekta
- MBS (broj koji se dodjeljuje prilikom upisa u sudski registar Trgovackog suda)
- sud na kojem je tvrtka upisana u sudski registar i broj pod kojim je upisana
- iznos temeljnog kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplacen, ako nije, s naznakom koji dio kapitala nije uplacen
- prezimena i najmanje jedno ime clana uprave društva

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram